hållbarhet

Vår hållbarhetspolicy är grunden för hållbarhetsarbetet och omfattar både målsättning, ambition och omfattning. För Expin del handlar hållbarhet om 3 huvudområden: Ekologisk (miljömässig), Ekonomisk och Social Hållbarhet. Ramverket, baserat på FN Global Compacts tio principer, utgör utgångspunkten för koncernens hållbarhetsarbete och styr hur vi driver vår verksamhet och våra prioriteringar.

Expin startades 2012 med målet att identifiera, utveckla och investera i Nordisk infrastruktur. Expiin har ett fullservice-erbjudande inom samhällskritisk infrastruktur, med specialisering mot järnvägar, broar, el och gruvdrift. Expin växer dynamiskt varje år, både organiskt och genom förvärv. Våra ägare, beställare och våra medarbetare delar vår vision om ett fossilfritt Sverige 2045. Det ställer höga krav på oss och de företag som vi samarbetar med.

Expin strävar efter att eliminera utsläpp från hela värdekedjan, öka energieffektiviteten och möjliggöra en anpassning till klimatförändringarna. För Expin koncernen är det avtryck vi och våra dotterbolag gör viktigt för oss. Under 2022 rapporterade vi in Scope 1 som ett första steg. Att identifiera vad exakt det är vi förbrukar är första steget för att hitta rätt åtgärder. Där finns naturligtvis det som är direkt kopplat till miljöpåverkan, men vi måste också ta social och etisk hänsyn till vad vi gör.
Målet är att vi ska kunna synliggöra och vara transparenta med det avtryck vi gör och från och med 2023 rapportera även Scope 2 och 3.

Initiativet Färdväg 2045 utgör en plattform för samverkan och dialog mellan fler än 200 aktörer som vill göra Sverige fossilt oberoende.
Arbetet med tillämpning av färdplanen fortsätter under 2023, internt och externt, och Expin har tagit fram en handlingsplan som ska leda till klimatneutralitet 2045. Även Finland och Norge arbetar med att driva branschen mot klimatneutralitet.

Vi strävar efter att bli klimatneutrala (netto noll) 2045. Därför har vi inkluderat hänsyn till miljö och klimat i våra styrningssystem och satt upp specifika mål, både på lång och på kort sikt. 

Under 2024
Scope 1: Utsläpp relaterade till förbrukning av bränslen från egna fordon och maskiner

50% minskning av CO2e ton/MSEK (Scope 1 och 2) till år 2030 (baseline 2022)
50% minskning av CO2e (Scope 3), inom fyra områden med störst klimatpåverkan; betong, asfalt, transporter och stenkross
Vara klimatneutrala 2045
Ställa om till förnyelsebar el i våra projekt som kommer från sol, vatten och vindkraft
Successivt växla över till eldrivna fordon i vår fordonsflotta

Vi arbetar hela tiden med att minska utsläppen, återvinna och återanvända material. Därför är källsortering av största vikt. Minska trenden avfallsmängd och öka trenden till återvinning samt resurseffektivitet startar med att man identifierar vad det är man förbrukar. Att förändra och minska spill gör vi genom utbildning och samarbete. Att välja material och tjänster med liten miljöpåverkan är ytterligare ett sätt.

Att vara rädda om vårt vatten arbetar vi med hela tiden genom att minska utsläppen och återvinna och återanvända. Det här kan vi påverka aktivt genom utbildning och samarbeten. Att kontinuerligt välja material och tjänster som kräver mindre resurser är ytterligare ett sätt. Många av våra initiativ är lika konkreta som effektiva. Vi är övertygade att det krävs olika insatser på olika nivåer för att komma till målet.

Sund konkurrens och goda affärer är viktigt och en nyckel till vår affär. Därför har NVBS arbetat fram rutiner och policys som stödjer verksamheten och säkerställer att bolaget följer gällande lagar och riktlinjer gällande hållbarhet.

Expin jobbar enligt ISO 9001, 14001 och 45001 och har inlett en process för certifiering för koncernen som beräknas vara klar Q3 2023.

Nära och goda relationer med seriösa och utvalda leverantörer och entreprenörer är en förutsättning för vår verksamhet.

Expins arbete med etiska frågor och mot korruption är långsiktigt, systematiskt och riktar sig till alla medarbetare och leverantörer. Det råder en uttalad nolltolerans mot alla former av etiska övertramp inom koncernen.

Vi kräver av samtliga leverantörer och entreprenörer att de lever upp till vår uppförandekod och högt ställda krav för att vara en godkänd leverantör. För att säkerställa efterlevnaden gör vi platsbesök och tar in självskattning-utvärderingar från leverantörer som vi bedömer ligga i riskzonen. Kraven följs upp i alla led i leverantörskedjan.

Vi utför alltid leverantörsbedömningar av samtliga våra leverantörer och dessa görs utifrån tre kriterier: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt fackliga krav och uppfyllnad av samhällsskyldigheter. Detta arbete görs enligt våra interna rutiner och med olika verktyg samt i samarbete med myndigheter och andra organisationer.

Ett av Expin prioriterade områden är arbetet mot korruption. Vi arbetar med tydlig kunskap, men också med olika verktyg och tydliga konsekvenser. Alla medarbetare kommer att genomgå utbildningar i antikorruption.

Vi ställer krav på att alla som vistas på våra arbetsplatser är anslutna till ID06. Uppföljning av samtliga entreprenörer genomförs på våra arbetsplatser. Vi har även infört ett krav om att vi inte accepterar UE i mer än två led.

För att nå en god ekonomisk hållbar utveckling är det viktigt att vi säkerställer goda affärer och goda relationer. Det är ett sätt att säkerställa en god ekonomi för samtliga samarbetspartners och intressenter. Det ger ägarna en trygghet och våra kunder får en förutsägbarhet.
Goda affärer skapas genom goda kundrelationer. Genom att värna om de kundrelationer vi har i befintliga projekt kan vi tidigt skapa bra kundrelationer för att skapa långsiktigt hållbara kunder.

Vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer, därför efterfrågar vi transparens, spårbarhet och dokumentation när vi väljer material och leverantörer. Att aktivt förebygga förekomst av mutor och korruption är en av våra viktigaste prioriteringar.
Alla våra leverantörer och entreprenörer skriver på Expins uppförandekod samt vårt självskattningsformulär där vi definierar vad NVBS förväntar sig gällande ekologisk, ekonomisk och social hållarhet.

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är vår prioritering nummer ett. Vi kommer aldrig att lyckas med våra hållbarhetsmål om vi inte också arbetar aktivt med social hållbarhet och krav på etisk affärspraxis. – Allt handlar om människor!

Vi arbetar aktivt med att förebygga så att ingen medarbetare eller någon som arbetar åt oss riskerar att förolyckas eller skadas, i någon form i arbetet, som kan bero på brister i utbildning, hälsotillstånd eller på brister hos egna fordon, utrustningar eller arbetsmaterial.
Därför har Expin nolltolerans mot kränkningar, särbehandlingar och trakasserier. Det gäller medarbetare, men även underentreprenörer samt samhällsmedborgare från andra länder.